Skip to main content
Loading...

Polish Venture Capital Fund Mercaton ASI joins Smart Cities Council as Global Partner

mercaton-venture-capital-smart-cities-council
Submitted by Robyn Francis on June 9, 2024

Wroclaw, Poland – June 10, 2024

Smart Cities Council (SCC), the world largest and longest-running global smart cities ecosystem, is pleased to announce that Polish Venture Capital Fund, Mercaton ASI, has joined as our latest Global Partner, bringing together two organizations focused on building positive, self-sustaining social, environmental and economic impact.

Mercaton ASI as a lead and owner of Mercaton funds brings to the SCC Global Network strong capability, experience and success in the challenging areas of recycling, food, clean-tech, software, and the Fast-moving Consumer Goods (FMCG) industry. Furthermore, in the context of present geostrategic challenges, Mercaton ASI is launching the "Peacemaker Fund" dedicated to promoting solutions that prevent conflicts, actively support innovative technologies like AI and green technologies, and is extending a helping hand in conflict and post-conflict rebuilding efforts.

Based in Lichtenstein, Mercaton SICAV - Mercaton Special Situation Fund I (Mercaton Fund) is a key pillar of Mercaton ASI. Mercaton’s key investment focal points are:

  • Investment Size:         Medium size companies between 2 and 25 million dollars,
  • Market Conditions:     Special situations; changing market conditions
  • Market Sector:            Food or recycling and defense solutions
  • Market Geography:     Central and Eastern Europe with global market exposures

As a global organization that prioritizes capacity building, capability enhancement, and collaboration, the value of the Mercaton fund is aligned with how we create and deliver value for our global network. It is also exciting to see our work in Poland over the last two years starting to make its mark. Poland has a thriving Smart Cities and Technology scene, and we are pleased to support it”, said Andrzej Lis, Executive Director of Smart Cities Council - Poland.

“As many know, SCC has recently launched our own suite of Capital Investment Services as well as our Start-up Accelerator Program and Memberships which have been immediately very popular globally. With a capacity of €200M for investment, and a mandate clearly directed at the Smart Cities, Buildings and Technologies Sector, the Mercaton Fund is a logical partner for the curated, high value start-up deal flow being fostered by SCC activities”, added Martin O Teevan Jr., SCC Global Capital Investment Lead – North America.

“Our experience and success in recycling on all levels of industry activities, is an important contribution that makes me proud”, says Tomasz Nietubyć, founder of Mercaton ASI.

“Renewables and Circular Economy are a big part of our business philosophy that connects perfectly with Smart Cities Council, which is an organization with a trusted global brand and huge global network. Their support for startups and emphasis on sustainability and circular economy, as well as their clearly articulated values, all resonate well with Mercaton and the over 50 companies with who we currently hold investments”, added Nietubyć.

“SCC’s ability to bring capital resources to Mercaton ASI fund, and in areas like education, advisory, support and commercialization services to our focused investment companies is exceptional. We are excited to be a part of the global SCC network! In time, we also see a great opportunity to bring to market a dedicated, special purpose fund for investment in Smart Cities and Smart Buildings projects. We are committed to investigating this opportunity with SCC and its Capital Investment Team in the near future.”

For more information, visit Smart Cities Council and Mercaton ASI https://mercaton.pl/

 

Polski Fundusz Venture Capital Mercaton ASI dołącza do Smart Cities Council jako Globalny Partner

Smart Cities Council (SCC), największa i najdłużej działająca na świecie globalna organizacja ekosystemu inteligentnych miast, ma zaszczyt ogłosić, że polski Fundusz Venture Capital Mercaton ASI dołączył jako nasz najnowszy Globalny Partner, łącząc dwie organizacje skoncentrowane na budowaniu pozytywnego, samowystarczalnego wpływu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.

Mercaton ASI jako lider i właściciel funduszy Mercaton wnosi do Globalnej Sieci SCC silne możliwości, doświadczenie i sukcesy w trudnych obszarach recyklingu, żywności, czystych technologii, oprogramowania oraz branży dóbr szybko zbywalnych (FMCG). Ponadto, w kontekście obecnych wyzwań geostrategicznych, Mercaton ASI uruchamia „Fundusz Peacemaker" dedykowany promowaniu rozwiązań zapobiegających konfliktom, aktywnie wspierający innowacyjne technologie, takie jak AI i zielone technologie, oraz wyciągający pomocną dłoń w wysiłkach odbudowy w czasie konfliktu i po konflikcie.

Mający siedzibę w Lichtensteinie Mercaton SICAV - Mercaton Special Situation Fund I (Fundusz Mercaton) jest kluczowym filarem Mercaton ASI. Główne punkty inwestycyjne Mercatona to:

• Wielkość inwestycji: Średnie firmy między 2 a 25 milionów dolarów

• Warunki rynkowe: Sytuacje specjalne; zmieniające się warunki rynkowe

• Sektor rynkowy: Żywność lub recykling i rozwiązania obronne

• Geografia rynkowa: Europa Środkowa i Wschodnia z globalną ekspozycją rynkową

„Jako organizacja globalna, która priorytetyzuje budowanie potencjału, zwiększanie możliwości i współpracę, wartość funduszu Mercaton jest zgodna ze sposobem, w jaki tworzymy i dostarczamy wartość dla naszej globalnej sieci. Ekscytujące jest również to, że nasza dwuletnia praca w Polsce zaczyna przynosić efekty. Polska ma prężną scenę inteligentnych miast i technologii, a my cieszymy się, że możemy ją wspierać" - powiedział Andrzej Lis, Dyrektor Wykonawczy Smart Cities Council - Polska.

„Jak wielu wie, SCC niedawno uruchomiła własną ofertę Usług Inwestycji Kapitałowych, a także Program Akceleratora Startupów i Członkostwa, które od razu zyskały ogromną popularność na całym świecie. Z możliwością inwestycji 200 milionów euro i mandatem wyraźnie ukierunkowanym na sektor inteligentnych miast, budynków i technologii, Fundusz Mercaton jest logicznym partnerem dla wyselekcjonowanego, wysokiej jakości przepływu ofert startupowych, które są wspierane przez działania SCC" - dodał Martin O Teevan Jr., Globalny Lider Inwestycji Kapitałowych SCC - Ameryka Północna.

„Nasze doświadczenie i sukcesy w recyklingu na wszystkich poziomach działalności przemysłowej są ważnym wkładem, z którego jestem dumny" - mówi Tomasz Nietubyć, założyciel Mercaton ASI.

„Odnawialne źródła energii i gospodarka o obiegu zamkniętym są istotną częścią naszej filozofii biznesowej, która doskonale łączy się ze Smart Cities Council - organizacją o uznanej globalnej marce i ogromnej sieci globalnej. Ich wsparcie dla startupów, nacisk na zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także jasno określone wartości, dobrze rezonują z Mercatonem i ponad 50 firmami, w których obecnie posiadamy inwestycje" - dodał Nietubyć.

„Możliwość SCC do dostarczania zasobów kapitałowych dla funduszu Mercaton ASI oraz w obszarach takich jak edukacja, doradztwo, wsparcie i usługi komercjalizacji dla naszych skoncentrowanych firm inwestycyjnych jest wyjątkowa. Jesteśmy podekscytowani byciem częścią globalnej sieci SCC! Z czasem widzimy również ogromną szansę na wprowadzenie na rynek dedykowanego, specjalnego funduszu inwestycyjnego dla projektów inteligentnych miast i inteligentnych budynków. Jesteśmy zdecydowani na zbadanie tej możliwości wraz z SCC i jej Zespołem Inwestycji Kapitałowych w najbliższej przyszłości."

Więcej informacji: Smart Cities Council i Mercaton ASI https://mercaton.pl/